Ogólne warunki sprzedaży

- Obowiązująca wersja z dnia 18 października 2023 r. -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, spółka andorska typu societat limitada unipersonal o kapitale 1.000.000 euro, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek Andory pod numerem 16339, posiadająca numer VAT UE PL5263170593, z siedzibą przy C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Księstwo Andory), email: cm(a)maxityre.com, telefon: +376 810 888, (zwana dalej "Sprzedawcą") głównie zajmuje się sprzedażą opon i produktów powiązanych za pośrednictwem strony internetowej maxityre.pl (zwanej dalej "Stroną").

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają na celu regulowanie, bez ograniczeń, wszystkich sprzedaży produktów i usług każdemu klientowi, osobie fizycznej lub prawnej, niezależnie od tego, czy jest konsumentem, nieprofesjonalistą czy profesjonalistą (zwany dalej "Klientem"), który dokonał zakupu na Stronie oraz definiowanie stosunków umownych między Sprzedawcą a Klientem.

1. DEFINICJE

Wszystkie rzeczowniki pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają definicję przypisaną w niniejszym artykule.

 • Potwierdzenie Odbioru oznacza e-mail odpowiedzi przesłany przez Sprzedawcę do Klienta po zatwierdzeniu Zamówienia przez Klienta i zawierający podsumowanie Zamówienia, obowiązujące ogólne warunki sprzedaży oraz odpowiadającą im Fakturę.
 • Formularz Zamówienia oznacza podsumowanie Produktów wybranych przez Klienta i poddanych walidacji przez niego na Stronie w celu sfinalizowania Zamówienia.
 • List Przewozowy oznacza dokument przekazany Klientowi przez Przewoźnika podczas dostawy Zamówienia, przeciwko podpisowi Klienta potwierdzającego dostarczenie Zamówienia oraz doskonały stan Produktu(-ów) i brak anomalii.
 • Ogólne warunki sprzedaży oznaczają niniejsze ogólne warunki sprzedaży Sprzedawcy, które Klient musi zaakceptować, aby dokonać Zamówienia.
 • Klient oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną działającą jako Konsument, Nieprofesjonalista lub Profesjonalista, która uzyskuje dostęp do Strony w celu złożenia Zamówienia.
 • Zamówienie oznacza Produkt(-y) zamówione przez Klienta przy każdej okazji zakupu na Stronie.
 • Konsument oznacza Klienta, osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, przemysłową, rzemieślniczą, wolną zawodową lub rolniczą.
 • Umowa oznacza zbiór dokumentów umownych określających prawa i obowiązki Stron dla każdej Sprzedaży, o których mowa w Artykule 15.
 • Data Dostawy oznacza rzeczywistą datę dostarczenia Zamówienia Klientowi wskazaną na Liście Przewozowym.
 • Termin Dostawy oznacza maksymalny termin określony w Artykule 8.2, w którym Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamówienie Klientowi.
 • Termin odstąpienia od umowy oznacza termin określony w Artykule 9.
 • Faktura oznacza fakturę wysłaną do Klienta za pośrednictwem Potwierdzenia Odbioru.
 • Siła Wyższa oznacza przypadek, gdy zdarzenie wykraczające poza kontrolę dłużnika, które nie mogło być rozsądnie przewidziane w momencie zawarcia Umowy i którego skutków nie można uniknąć przez podjęcie odpowiednich środków, uniemożliwia wykonanie jego zobowiązania przez dłużnika.
 • Dostawca oznacza stronę trzecią w stosunku do Umowy posiadającą Produkt(-y) Zamówienia Klienta.
 • Dostawa oznacza przeniesienie na Klienta fizycznego posiadania lub kontroli nad Produktem(-ami).
 • Nieprofesjonalista oznacza Klienta, osobę prawną, która nie działa w celach zawodowych (por. definicja Profesjonalisty poniżej).
 • Oferta Produktu oznacza ofertę opublikowaną pod odpowiedzialnością Sprzedawcy na jednym z jego nośników, w tym na jego Stronie, dedykowaną sprzedaży konkretnego Produktu, zawierającą między innymi fotografie oraz cechy i cenę Produktu.
 • Strona(-y) oznacza, w liczbie pojedynczej, Klienta lub Sprzedawcę traktowanych indywidualnie, a w liczbie mnogiej, Klienta i Sprzedawcę traktowanych zbiorowo.
 • Cena oznacza całkowitą cenę określoną w Artykule 5, którą Klient zobowiązuje się zapłacić tytułem Zamówienia.
 • Produkt(-y) oznacza produkty oponiarskie lub powiązane (felgi, łańcuchy itp.) oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę na Stronie.
 • Profesjonalista oznacza Klienta, osobę fizyczną lub prawną, publiczną lub prywatną, która działa w celach związanych z jej działalnością handlową, przemysłową, rzemieślniczą, wolną zawodową lub rolniczą, w tym gdy działa w imieniu lub na rzecz innego profesjonalisty.
 • Strona oznacza stronę internetową Sprzedawcy dostępną pod adresem URL maxityre.pl.
 • Uprawniony do Odstąpienia od Umowy oznacza osobę wskazaną w Artykule 9.
 • Przewoźnik oznacza firmę transportową wybraną przez Dostawcę lub Sprzedawcę do przewozu i Dostawy Zamówienia na adres podany przez Klienta.
 • Sprzedawca oznacza osobę wskazaną we Wstępie.
 • Sprzedaż oznacza czynność prawną zawartą między Sprzedawcą a Klientem, na mocy której pierwszy zobowiązuje się dostarczyć Zamówienie, a drugi zapłacić Cenę.

2. PRZEDMIOT I AKCEPTACJA

Ogólne warunki sprzedaży mają na celu regulowanie, bez ograniczeń, wszystkich Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Strony Sprzedawcy oraz definiowanie stosunków umownych między Sprzedawcą a Klientem w odniesieniu do każdego Zamówienia.

Ogólne warunki sprzedaży mają pierwszeństwo i zastępują wszelkie inne ewentualne umowy, zobowiązania, oświadczenia, obietnice, intencje, dokumentacje lub informacje, które miały miejsce wcześniej między Stronami w odniesieniu do Zamówienia.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek Zamówienia przez Klienta jest ściśle uzależnione od wcześniejszej akceptacji, bez ograniczeń ani zastrzeżeń, wszystkich warunków Ogólnych warunków sprzedaży obowiązujących jednocześnie na Stronie, której akceptacja wyrażana jest przez zaznaczenie kliknięciem myszy pola znajdującego się po lewej stronie od wzmianki « Przeczytałem/am i akceptuję OWU oraz Politykę Prywatności. ». Ten etap następuje po tym, jak Klient miał możliwość sprawdzenia szczegółów swojego Zamówienia i jego Całkowitej ceny oraz skorygowania ewentualnych błędów przed potwierdzeniem go w celu wyrażenia swojej ostatecznej akceptacji.

Ogólne warunki sprzedaży są dostępne na Stronie i są przekazywane Klientowi na trwałym nośniku w załączniku do Potwierdzenia Odbioru.

Umowa uważana jest za zawartą między Stronami od momentu wydania Potwierdzenia Odbioru przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zapewnia przechowywanie dokumentu potwierdzającego Umowę od momentu zawarcia Umowy i przez okres dziesięciu lat od Dostawy Zamówienia. Klient może uzyskać dostęp do zarchiwizowanej Umowy na proste żądanie skierowane do Sprzedawcy (https://www.maxityre.pl/contact).

Klient jest informowany, że zawarcie Umowy wiąże się z jego strony z zobowiązaniem do zapłaty Ceny na rzecz Sprzedawcy.

3. PRODUKTY

3.1 CECHY PRODUKTÓW

Podstawowe cechy i cena Produktów są wskazane w każdej Ofercie Produktu opublikowanej na Stronie. Te elementy stanowią informacje umowne, które zobowiązują Sprzedawcę w przypadku zawarcia Umowy z Klientem, pod warunkiem dostępności w magazynie dotyczących Produktów.

Każda opona jest oznaczona na boku numerem DOT składającym się w następujący sposób:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Kod fabryki, w której opona została wyprodukowana
 • 4W : Kod wymiarowy właściwy dla producenta
 • HWNX : Opcjonalny kod właściwy dla producenta
 • 3903 : data produkcji opony odpowiadająca 39. tygodniowi roku 2003.

4. ZAMÓWIENIE

4.1 DOSTĘP DO STRONY

Strona publiczna jest dostępna dla każdego odwiedzającego przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia operacji technicznych konserwacji, utrzymania i aktualizacji, które Sprzedawca uzna za stosowne do wykonania, oraz wszelkich awarii technicznych niezależnych od woli Sprzedawcy.

Wszystkie koszty poniesione przez Klienta w celu zapewnienia własnego dostępu do Strony pozostają wyłącznie jego obciążeniem, w tym koszt sprzętu komputerowego, abonamentu internetowego i wszelkiego oprogramowania.

4.2 WYBÓR PRODUKTU LUB PRODUKTÓW

Klient uznaje i akceptuje, że poszukiwanie i wybór Produktu lub Produktów przez Klienta odbywa się pod jego pełną i wyłączną odpowiedzialnością.

Aby ułatwić Klientowi poszukiwania, Sprzedawca udostępnia na swojej Stronie (i) pasek wyszukiwania, w którym Klient może swobodnie wpisywać słowa kluczowe oraz (ii) narzędzie wyszukiwania oparte na różnych cechach Produktów określonych na liście wyboru. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego działania, użyteczności, kompletności ani trafności tych narzędzi.

Klientowi należy zapoznać się z całością Ofert Produktów proponowanych przez Sprzedawcę na jego Stronie i przeprowadzić niezbędne badania nad wybranym modelem oraz konkurencją, aby ocenić trafność, użyteczność i adekwatność Oferty Produktu do swoich potrzeb.

Sprzedawca dostarcza informacyjnie:

 • dane TECDOC na temat związku między pojazdem a częściami;
 • dane BMF na temat związku między pojazdem, oponami i felgami;
 • dane producentów na temat związku między pojazdami a łańcuchami;
 • dane na temat kompatybilności między pojazdami a produktami.

Sprzedawca w żadnym wypadku nie gwarantuje trafności, dokładności ani kompletności tych danych, które są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, aby ułatwić wyszukiwanie produktu. Klientowi należy sprawdzić, czy wybrane Produkty pasują i odpowiadają jego pojazdowi.

Klient jest wyraźnie zachęcany do zapoznania się z opiniami oraz podobnymi oponami oferowanymi w ramach Oferty Produktu, aby ocenić, czy oglądany Produkt może spełniać jego potrzeby.

Wybór Produktu odbywa się poprzez kliknięcie funkcji "Dodaj do koszyka" po wybraniu wymaganej ilości.

Operacja ta ma jedynie na celu włączenie wybranego Produktu do koszyka Klienta i nie powoduje żadnego obowiązku zakupu na tym etapie.

Gdy Klient uzna, że wybór jego zakupów jest zakończony, wystarczy, że uda się do sekcji "Koszyk", aby sprawdzić poprawność wyboru Produktów i ilości oraz zapoznać się z całkowitą ceną związaną z jego Zamówieniem.

Przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia, Klient może w każdej chwili zmodyfikować swój koszyk i ma możliwość sprawdzenia szczegółów swojego Zamówienia i jego całkowitej ceny oraz skorygowania ewentualnych błędów przed potwierdzeniem go w celu wyrażenia ostatecznej akceptacji.

4.3 ZAŁOŻENIE I UŻYTKOWANIE KONTA KLIENTA

Aby sfinalizować swoje Zamówienie, Klient musi utworzyć swoje osobiste konto (jeśli nie zostało to już zrealizowane podczas poprzedniego Zamówienia). W tym celu Konsument i Osoba Nieprowadząca Działalności Gospodarczej muszą podać ważny adres e-mail i ustawić hasło oraz zadeklarować swoją tożsamość, numer telefonu i adres. Profesjonalista tworzy z kolei "konto profesjonalne", podając ważny adres e-mail i konfigurując hasło oraz deklarując swoje imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu i adres.

Klient jest proszony o uzupełnienie wszystkich przydatnych informacji w swoim osobistym koncie, wiedząc, że pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Wszystkie dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane w celach i na warunkach określonych w Artykule 14 poniżej oraz w Karcie Prywatności.

Klient zobowiązuje się do podawania prawdziwych i szczerych informacji oraz do informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach ich dotyczących. Podsumowanie podanych informacji jest dostępne na Stronie. Brak podania wymaganych informacji równoznaczny jest z rezygnacją z założenia konta i uniemożliwia Klientowi zatwierdzenie Zamówienia.

Identyfikator i hasło są ściśle osobiste i poufne: Klient zobowiązuje się do ich nieujawniania osobom trzecim ani nieprzekazywania. Każde Zamówienie złożone przy użyciu tego identyfikatora i hasła będzie uznane za dokonane przez Klienta i w konsekwencji zobowiąże go wobec Sprzedawcy, chyba że Zamówienie zostało złożone przez osobę trzecią z powodu luki bezpieczeństwa na stronie Sprzedawcy. Klientowi należy niezwłocznie pisemnie poinformować Sprzedawcę o każdym użyciu jego identyfikatora i hasła bez jego wiedzy i o którym się dowiedział.

Klient może w każdej chwili poprawić błędy wprowadzania żądanych informacji. Sprzedawca nie może być odpowiedzialny za ewentualne błędy wprowadzania i wynikające z nich konsekwencje, takie jak opóźnienie i/lub błąd dostawy. W tym kontekście wszystkie koszty poniesione na ponowną wysyłkę Zamówienia będą w całości obciążać Klienta.

Osobiste konto umożliwia Klientowi dostęp do następujących informacji:

 • Wasze Zamówienia – Obsługa Klienta: lista Zamówień złożonych na Stronie;
 • Zmiana informacji: dane osobowe zadeklarowane przez Klienta z możliwością ich zmiany w każdej chwili.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dezaktywacji, bez opóźnienia ani odszkodowania, konta każdego Klienta w przypadku naruszenia niniejszych warunków ogólnych oraz w przypadku oszukańczego lub nielegalnego wykorzystania konta przez Klienta lub osoby trzecie.

Klient może dezaktywować swoje konto, informując Sprzedawcę o swojej decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres https://www.maxityre.pl/contact. Sprzedawca dezaktywuje konto w maksymalnym terminie siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od otrzymania tego e-maila.

4.4 WALIDACJA ZAMÓWIENIA

Po zatwierdzeniu swojego koszyka, utworzeniu konta, wprowadzeniu adresu dostawy, wybraniu sposobu płatności, Klient jest zaproszony do ostatecznego zatwierdzenia swojego zamówienia poprzez dokonanie płatności za pomocą funkcji "Przejdź do bezpiecznej płatności". Skuteczność tej operacji jest uzależniona od wcześniejszej akceptacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (patrz wyżej).

Ostateczna walidacja Zamówienia skutkuje zobowiązaniem Klienta do zapłaty Ceny na rzecz Sprzedawcy.

Po otrzymaniu płatności od Sprzedawcy, Klient otrzymuje od Sprzedawcy e-mail z podsumowaniem jego Zamówienia.

4.5 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA (KLAUZULA ROZWIĄZUJĄCA)

Niniejszy Artykuł stanowi klauzulę rozwiązującą, która określa zobowiązania, których niewykonanie spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży.

4.5.1 Anulowanie Zamówienia przez Klienta
 1. Wygoda:
  po ostatecznym zatwierdzeniu swojego Zamówienia, Klient ma możliwość żądania jego anulowania według własnego uznania, pod warunkiem, że Produkty z Zamówienia nie są jeszcze w przygotowaniu;
 2. Opóźnienie lub odmowa dostawy:
  w przypadku opóźnienia lub odmowy dostawy przez Sprzedawcę i zgodnie z warunkami oraz trybem przypomnianym w Artykule 8.2;
 3. Odstąpienie:
  w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Artykule 9;
 4. Brak zgodności:
  w przypadkach braku zgodności towaru z umową, o których mowa w Artykule 10.2;
 5. Wada ukryta:
  w przypadku wystąpienia wady ukrytej w rozumieniu Artykułu 10.2; oraz
 6. Siła wyższa:
  w przypadku trwałego uniemożliwienia Sprzedawcy wykonania swoich zobowiązań z powodu Siły Wyższej zgodnie z Artykułem 13.
4.5.2 Anulowanie Zamówienia przez Sprzedawcę

Sprzedawca może anulować Zamówienie, to znaczy rozwiązać Umowę Sprzedaży w następujących przypadkach:

 1. Opóźnienie lub brak płatności:
  w przypadku niezastosowania się Klienta do jego obowiązku płatności na warunkach określonych w Artykule 6;
 2. Niedostępność Produktów:
  w przypadku niedostępności Produktu lub Produktów na stanie;
 3. Niepowodzenie Klienta w odbiorze Produktów pod wskazanym adresem:
  w przypadku niepowodzenia Klienta w odbiorze Produktów pod adresem zadeklarowanym w rozumieniu i na warunkach Artykułu 8.5;
 4. Siła Wyższa:
  w przypadku trwałego uniemożliwienia Klientowi wykonania jego obowiązków z powodu Siły Wyższej zgodnie z Artykułem 13.
4.5.3 Wcześniejsze wezwanie do wywiązania się z zobowiązań

Rozwiązanie Umowy Sprzedaży musi być poprzedzone, chyba że zachodzi pilna potrzeba, wezwaniem Strony niewywiązującej się z zobowiązań do spełnienia swojego zobowiązania w rozsądnym terminie, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • anulacja z przyczyn wygody (Artykuł 4.5.1(i));
 • specyficzne przypadki odmowy dostawy i niewywiązania się z terminu dostawy ustanowionego jako warunek istotny zgodnie z Artykułem 8.2;
 • korzystanie z prawa odstąpienia od umowy (Artykuł 4.5.1(iii));
 • brak dostępności Produktów (Artykuł 4.5.2(ii)); oraz
 • zawinione przez Klienta nieodebranie Produktów pod wskazanym adresem (Artykuł 4.5.2(iii)).

To wezwanie odnosi się do niniejszego Artykułu 4.5 i wyraźnie wskazuje powód rozwiązania oraz informuje, że jeśli Strona niewywiązująca się z zobowiązań nie spełni swojego obowiązku, druga Strona będzie uprawniona do rozwiązania Umowy Sprzedaży.

Klient jest proszony o zapoznanie się z ewentualnymi dodatkowymi warunkami wezwania do wywiązania się z zobowiązań określonymi w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży, które są uzgodnione dla każdego z przypadków anulacji Zamówienia wymienionych powyżej.

4.5.4 Formalności rozwiązania umowy

Strona chcąca rozwiązać Sprzedaż może to zrobić:

 • poprzez powiadomienie wskazujące na przypadek rozwiązania, który jest podnoszony;
 • poprzez wniesienie sprawy do sądu.

W przypadku korzystania z prawa odstąpienia od umowy, wyżej wymienione powiadomienie jest dokonywane za pomocą formularza odstąpienia od umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia w warunkach Artykułu 9.

W przypadku anulowania z przyczyn osobistych, powiadomienie jest dokonywane przez Klienta za pośrednictwem jego konta poprzez wybranie odpowiedniego Zamówienia i otwarcie reklamacji za pomocą wsparcia przez ticket.

4.5.5 Moment rozwiązania umowy

Rozwiązanie Sprzedaży stanie się skuteczne od momentu:

 • otrzymania przez drugą Stronę wyżej wymienionego powiadomienia (poza przypadkiem, gdy Spółka wywiązała się z umowy w międzyczasie w przypadku Artykułu 4.5.1(ii));
 • daty ustalonej przez sędziego w przypadku rozwiązania umowy przez sąd.
4.5.6 Skutki rozwiązania umowy

Ewentualne zwroty odbywają się na następujących warunkach:

 • w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wygody (Artykuł 4.5.1(i)): zwrot wartości Zamówienia w ciągu maksymalnie dziesięciu (10) dni roboczych od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu tego samego środka płatności, który został użyty przez Klienta przy składaniu Zamówienia;
 • w przypadku rozwiązania umowy z powodu opóźnienia lub odmowy dostawy (Artykuł 4.5.1(ii)): zwrot wartości Zamówienia na warunkach określonych w artykule 8.2;
 • w przypadku rozwiązania umowy w wyniku odstąpienia (Artykuł 4.5.1(iii)): zwrot wartości Zamówienia na warunkach określonych w Artykule 9;
 • w przypadku rozwiązania umowy z powodu braku zgodności (Artykuł 4.5.1(iv)): Sprzedawca zwraca Klientowi Konsumentowi lub Nieprofesjonalnemu zapłaconą cenę oraz koszty zwrotu Produktu lub Produktów zaraz po otrzymaniu Produktu lub Produktów lub dowodu ich odesłania przez Klienta, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni. Zwrot pieniędzy odbywa się przy użyciu tego samego środka płatności, który został użyty przez Klienta Konsumenta lub Nieprofesjonalnego przy zawarciu Zamówienia, chyba że Klient wyrazi na to wyraźną zgodę, i w każdym przypadku bez dodatkowych kosztów;
 • w przypadku rozwiązania umowy z powodu braku dostępności w magazynie (Artykuł 4.5.2(ii)): zwrot wartości Zamówienia w ciągu maksymalnie trzech (3) dni roboczych od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu tego samego środka płatności, który został użyty przez Klienta przy składaniu Zamówienia; oraz
 • w przypadku niewywiązania się Klienta z odbioru Produktów pod wskazanym adresem (Artykuł 4.5.2(iii)): zwrot wartości Zamówienia w ciągu maksymalnie trzech (3) dni roboczych od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu tego samego środka płatności, który został użyty przez Klienta przy składaniu Zamówienia, po odliczeniu kosztów zwrotu oraz ewentualnych kosztów próby ponownej dostawy, o których mowa w Artykule 8.5.

Rozwiązanie Umowy Sprzedaży nie wpłynie na Artykuły 21 i 22, które pozostaną w mocy między Stronami.

5. CENA

Każda oferta produktu jest przedstawiona wraz z ceną jednostkową i jest rozumiana jako cena netto (netto). Walutą referencyjną jest: Złoty (PLN).

Zgodnie z Artykułem 19 poniżej, wszystkie Zamówienia podlegają prawom Księstwa Andory, które Zamówienia uważane są za zrealizowane na tym terytorium, na którym Sprzedawca jest ustanowiony. W związku z tym, ceny Ofert Produktów nie zawierają ewentualnych opłat środowiskowych obowiązujących poza Księstwem Andory.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w każdej chwili. Klient jest informowany, że ceny Ofert Produktów mogą ulegać zmianie kilka razy dziennie. Ceny stosowane do Zamówienia to te, które są wyświetlane na Stronie w momencie ostatecznego zatwierdzenia Zamówienia w rozumieniu Artykułu 4.4.

W ramach niektórych Ofert Produktów, Sprzedawca udostępnia Klientowi narzędzie do porównania ceny z cenami niektórych swoich konkurentów. Aby poznać datę, na którą cena konkurencji została zarejestrowana przez Sprzedawcę, Klient jest zaproszony do umieszczenia kursora myszy nad odpowiednią ceną, aby wyświetlić dymek tekstowy wskazujący datę i godzinę zebrania ceny konkurencyjnej przez Sprzedawcę.

Całkowita Cena Zamówienia składa się z:

 • całkowitej sumy cen ilości produktów i usług wybranych przez Klienta; oraz
 • ewentualnych kosztów wysyłki (z wyjątkiem oferty kosztów wysyłki na warunkach).

6.1 PŁATNOŚĆ KARTĄ BANKOWĄ

Sprzedawca akceptuje płatności tylko kartami bankowymi Visa, Mastercard lub Maestro.

Bezpieczna płatność online kartą bankową jest realizowana przez dostawcę usług płatniczych.

Wszystkie etapy płatności kartami bankowymi podlegają systemowi płatności HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, który jest w pełni zaszyfrowany i zabezpieczony. Protokół używany to SSL połączony z bankowością elektroniczną (protokół 3D secure).

Oznacza to, że informacje związane z zamówieniem i numer karty bankowej nie są przesyłane jawne przez Internet. Numer karty bankowej nie jest drukowany na żadnym papierze, fakturze, paragonie ani innym wykazie.

Sprzedawca nie ma wiedzy o numerach kart. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT nie przechowuje numerów kart po przekazaniu transakcji płatniczej do banku sprzedawcy. W ten sposób, żadna osoba nie ma dostępu ani w sposób komputerowy, ani w formie wydruku do danych kart bankowych kupujących. Ryzyko kradzieży numeru karty bankowej podczas zakupu na stronach internetowych Sprzedawcy wyposażonych w HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT jest praktycznie żadne.

Profesjonaliści mogą również korzystać z systemu automatycznego pobierania GoCardless (gocardless.com) wybranego przez Sprzedawcę. Ten system jest w pełni zaszyfrowany.

W przypadku płatności kartą bankową, transakcja jest natychmiast obciążana w momencie dokonania płatności przez Klienta. Zobowiązanie do zapłaty dokonane kartą jest nieodwołalne. Podając swoje dane bankowe w trakcie Sprzedaży, Klient upoważnia Sprzedawcę do obciążenia jego karty na kwotę odpowiadającą wskazanej cenie. Klient potwierdza, że jest prawowitym posiadaczem karty do obciążenia i że ma prawo do jej legalnego użycia. W przypadku błędu lub niemożności obciążenia karty, Zamówienie może zostać anulowane na wyżej wymienionych warunkach.

Działalności związane z umową sprzedaży na odległość są prowadzone przez AD TYRES INTERNATIONAL EU z siedzibą Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - numer rejestracyjny firmy OC 1277.

6.2 PŁATNOŚĆ PRZEZ PAYPAL

Klient, który decyduje się na płatność za pośrednictwem Paypal (www.paypal.com), musi posiadać lub utworzyć konto u tego dostawcy (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transakcje realizowane za pośrednictwem Paypal są zabezpieczone protokołem 3D-Secure. Sprzedawca w żadnym momencie nie ma dostępu do danych bankowych Klienta.

6.3 PŁATNOŚĆ PRZELEWEM BANKOWYM

Klient może dokonać płatności za pośrednictwem przelewu SEPA na konto Sprzedawcy, którego dane są następujące:

Właściciel konta: AD Tyres International SLU
IBAN: DE35 5907 0070 0031 0375 06
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

Aby przelew został uwzględniony przez Sprzedawcę, niezbędne jest, aby Klient wskazał swój numer Zamówienia w referencji przelewu lub w przeznaczonym do tego polu. Numer zamówienia jest przypominany Klientowi na stronie poświęconej przelewowi SEPA.

Zamówienie zostanie przetworzone dopiero po otrzymaniu przelewu i jego walidacji. W związku z tym, ogłoszony termin wysyłki może ulec zmianie w zależności od czasu otrzymania płatności.

W przypadku płatności przelewem bankowym, dodatkowe opłaty naliczane przez bank emitujący nie mogą być odliczane od kwoty do otrzymania.

7. WŁASNOŚĆ I PRZEKAZANIE RYZYKA

Produkty stają się własnością Klienta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia. W związku z tym Klient jest jedynym odpowiedzialnym za import i wprowadzenie Produktów do kraju docelowego, który wybrał dla wysyłki. Klient jest zaproszony do zapoznania się z ewentualnymi obowiązkami, które ciążą na nim z powodu importu Produktów do wspomnianego kraju docelowego.

Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta Profesjonalnego z chwilą przekazania własności.

Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta Konsumenta w momencie, gdy ten ostatni lub osoba trzecia wyznaczona przez niego, inna niż przewoźnik proponowany przez Sprzedawcę, fizycznie przejmuje posiadanie Produktów.

Gdy Konsument lub Osoba Nieprofesjonalna powierza Dostawę Produktów przewoźnikowi innemu niż ten proponowany przez Sprzedawcę, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Konsumenta lub Osobę Nieprofesjonalną w momencie przekazania towaru przewoźnikowi.

8. DOSTAWA

Dostawa Zamówienia odbywa się zgodnie z wyborem Klienta, wyrażonym podczas składania Zamówienia, poprzez dostarczenie Zamówienia na adres podany przez Klienta.

8.1 KOSZTY DOSTAWY

W przypadku części samochodowych i wszystkich innych artykułów, koszty przesyłki są wskazane w koszyku.

W przypadku opon, koszty dostawy są pokrywane przez Klienta przy zakupie dwóch (2) identycznych produktów. W przypadku zakupu na sztuki (opony samochodowe, felgi), koszty dostawy ponosi Klient, z wyjątkiem opon motocyklowych, gdzie koszty przesyłki są pokrywane już od pierwszej zakupionej opony.

8.2 TERMIN DOSTAWY

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamówienie w maksymalnym terminie trzydziestu (30) dni od momentu zatwierdzenia Zamówienia ("Termin Dostawy"). Klient uznaje i akceptuje bez zastrzeżeń, że żaden inny termin wymieniony na Stronie nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta.

Klient jest informowany tylko w celach informacyjnych, że dostawa zazwyczaj następuje między dwoma (2) a ośmioma (8) dniami roboczymi od momentu otrzymania pełnej płatności za Cenę Zamówienia. W przypadku wyboru kilku Produktów w ramach tego samego Zamówienia, mogą one zostać dostarczone w różnych dniach, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta.

Wymieniony wyżej Termin Dostawy jest przerywany w następujących przypadkach:

 1. opóźnienie w płatności;
 2. błąd w adresie podanym przez Klienta;
 3. nieobecność Klienta lub jego upoważnionego przedstawiciela w celu odbioru Zamówienia.

W przypadkach (i) i (ii), Termin Dostawy zaczyna biec ponownie od momentu uregulowania incydentu związanego z płatnością na nowy okres trzydziestu (30) dni.

W przypadku (iii), Klient i Sprzedawca (lub przewoźnik w odpowiednim przypadku) ustalą nową datę dostawy, na którą Klient zobowiązuje się, aby on lub jego przedstawiciel byli obecni.

W przypadku niewykonania przez Sprzedawcę obowiązku dostarczenia Zamówienia w Terminie Dostawy, Konsument lub Osoba Nieprowadząca Działalności Gospodarczej może rozwiązać Sprzedaż, jeśli po wezwaniu Sprzedawcy do wykonania dostawy w dodatkowym rozsądnym terminie, ten nie wykonał zobowiązania w tym terminie.

Sprzedaż uważa się za rozwiązaną z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę listu lub pisma informującego o tym rozwiązaniu, chyba że Sprzedawca wykonał zobowiązanie w międzyczasie.

Konsument lub Osoba Nieprowadząca Działalności Gospodarczej może jednak natychmiast rozwiązać Sprzedaż:

 • gdy Sprzedawca odmawia dostarczenia Zamówienia lub gdy jest oczywiste, że nie dostarczy Zamówienia;
 • gdy Sprzedawca nie wykonuje swojego obowiązku dostarczenia Zamówienia w dniu lub po upływie Terminu Dostawy i ten termin stanowi dla Konsumenta lub Osoby Nieprowadzącej Działalności Gospodarczej istotny warunek umowy. Ten istotny warunek wynika z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy lub z wyraźnego żądania Konsumenta lub Osoby Nieprowadzącej Działalności Gospodarczej przed zawarciem umowy.

Oprócz możliwości rozwiązania Sprzedaży, Konsument lub Osoba Nieprowadząca Działalności Gospodarczej może skorzystać z innych środków prawnych przewidzianych przez prawo krajowe.

Konsument i Osoba Nieprowadząca Działalności Gospodarczej są ponadto zaproszeni do zapoznania się z Artykułem 4.5 dotyczącym rozwiązania.

Te prawa Konsumenta lub Osoby Nieprowadzącej Działalności Gospodarczej nie naruszają prawa do odszkodowania.

W przypadku rozwiązania Sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Artykule, Spółka zwraca Konsumentowi lub Osobie Nieprowadzącej Działalności Gospodarczej całość wniesionych sum, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty, w której Sprzedaż została wypowiedziana.

8.3 TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z DOSTARCZANYMI PRODUKTAMI

Klient, jego pracownik lub przedstawiciel muszą sprawdzić zgodność stanu Produktów w momencie dostawy, niezależnie od tego, czy ma ona miejsce w jego domu. Klient ma obowiązek osobiście poinformować i udzielić instrukcji swoim pracownikom lub przedstawicielom w celu sprawdzenia zgodności Produktów.

Klient, jego pracownik lub przedstawiciel muszą zgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące Produktów Przewoźnikowi w momencie dostawy. Zastrzeżenia te muszą być wyraźnie i dokładnie wskazane na Liście Przewozowym.

Jeśli Produkty będące przedmiotem Zamówienia nie są zgodne lub jeśli otrzymana przesyłka jest uszkodzona, Klient może odmówić Odbioru. Następnie powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, kontaktując się z obsługą klienta za pośrednictwem systemu zgłoszeń.

W przypadku braku zgodności, stosuje się postanowienia Artykułu 10.3 poniżej.

W przypadku uszkodzonej przesyłki, która została odrzucona, zostanie otwarte postępowanie reklamacyjne wobec Przewoźnika Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Od Klienta zostanie wymagane dostarczenie datowanego i podpisanego zaświadczenia o uszkodzeniu przesyłki w celu otwarcia postępowania reklamacyjnego.

Termin rozwiązania sporów z Przewoźnikiem wynosi co najmniej dziesięć (10) dni roboczych i może trwać do czterech (4) tygodni od momentu jego otwarcia. Terminy te są podawane przez Sprzedawcę w sposób orientacyjny na podstawie jego doświadczenia i w żaden sposób nie mogą być wiążące.

Stosowanie niniejszych postanowień nie narusza żadnych innych środków prawnych, które przysługują Klientowi na mocy obowiązujących przepisów prawnych.

8.4 LIST PRZEWOZOWY

Przewoźnik wręcza Klientowi List Przewozowy do podpisu, który wyraźnie wskazuje na możliwość zgłaszania zastrzeżeń, w szczególności w przypadku widocznych wad Produktu lub braku dostarczenia instrukcji obsługi.

Klient uznaje i akceptuje, że podpis przez niego, jego pracownika lub przedstawiciela na takim Liście Przewozowym stanowi niezbity dowód Daty Dostawy całego Zamówienia lub, w przypadku oddzielnej dostawy Produktów z tego samego Zamówienia, Produktów objętych tą dostawą.

8.5 TRUDNOŚCI PODCZAS DOSTAWY

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamówienie na adres dostawy, który został podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W związku z tym Klient zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy istniejący, kompletny i dokładny adres dostawy miejsca, gdzie dostawa Zamówienia jest możliwa i dozwolona.

W przypadku błędu w adresie dostawy podanym przez Klienta, każda zmiana tego adresu spowoduje koszty ponownego wysyłania. Opłaty te, wynoszące siedemdziesiąt (70) Złoty, będą obciążeniem Klienta i zostaną mu naliczone przez Sprzedawcę.

Klient gwarantuje Sprzedawcy swoją obecność na miejscu, lub obecność upoważnionego przedstawiciela lub pracownika, do odbioru Zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie.

Jeśli Klient jest nieobecny w czasie dostawy, powinien skontaktować się z Przewoźnikiem odpowiedzialnym za jego paczkę, aby uzgodnić nową datę dostawy lub odbiór w najbliższym depozycie.

Druga próba dostawy będzie podlegać opłacie za ponowną próbę dostawy w wysokości piętnaście (15) PLN na korzyść Sprzedawcy.

Jeśli Klient nie skontaktuje się z Przewoźnikiem w terminie ustalonym przez niego, paczki zostaną odesłane do magazynów Sprzedawcy, który powiadomi o anulowaniu Zamówienia i rozwiązaniu Umowy Sprzedaży po otrzymaniu paczki zwrotnej.

Opłaty za zwrot w sto dziesięć (110) PLN za paczkę będą wyłączną odpowiedzialnością Klienta.

Opłaty za zwrot oraz ewentualne opłaty za ponowną dostawę zostaną odjęte przy zwrocie kosztów Zamówienia.

8.6 PRODUKTY KONSIGNACYJNE

Niektóre Produkty mogą być konsygnacyjne. Są one oznaczone specjalną adnotacją "Część konsygnacyjna na wymianę standardową" w ich karcie technicznej.

Cena Produktów konsygnacyjnych zawiera wartość części oraz kaucję, czyli kwotę żądaną przez producenta w celu zapewnienia zwrotu starych części zamiennych do ich renowacji i recyklingu.

Po otrzymaniu nowego Produktu, Klient musi odesłać zużyty Produkt do Sprzedawcy na adres przekazany przez tego ostatniego dla zwrotów Produktów konsygnacyjnych w maksymalnym terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania nowego Produktu. W przeciwnym razie Klient nie będzie mógł uzyskać zwrotu kaucji.

Zwrócony Produkt musi być równoważny, kompletny i umieszczony w opakowaniu nowego Produktu. Koszty ponownego wysyłki ponosi Klient.

Po otrzymaniu zużytego Produktu, Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę kaucji w maksymalnym terminie piętnastu (15) dni pod warunkiem, że zużyty Produkt jest zgodny z wyżej wymienionymi wymogami.

Zwrot pieniędzy odbywa się przy użyciu tego samego środka płatności, który został użyty przez Klienta do zakupu nowego Produktu.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1 UPRAWNIONY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Uprawnionym do odstąpienia od umowy ("Uprawniony do Odstąpienia od Umowy") jest Klient Konsument, gdy Umowa zostaje zawarta na odległość, w wyniku sprzedaży telefonicznej lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

9.2 TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Posiadacz Prawa do Odstąpienia od Umowy ma termin czternastu (14) dni (zwany dalej "Terminem Odstąpienia od Umowy") na skorzystanie ze swojego prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia innych kosztów niż te, które zostały wymienione w niniejszym artykule.

Termin Odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od momentu otrzymania Produktu(-ów) przez Posiadacza Prawa do Odstąpienia od Umowy lub przez osobę trzecią, inną niż przewoźnik, wyznaczoną przez niego. Jeżeli Umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, Posiadacz Prawa do Odstąpienia od Umowy może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy od momentu jej zawarcia.

W przypadku Sprzedaży obejmującej kilka Produktów dostarczanych oddzielnie lub w przypadku Sprzedaży Produktu składającego się z wielu partii lub elementów, których dostawa jest rozłożona w czasie, Termin Odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od momentu otrzymania ostatniego Produktu, partii lub elementu.

W przypadku Zamówienia przewidującego regularną dostawę Produktów przez określony czas, Termin Odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od momentu otrzymania pierwszego Produktu.

Dzień zawarcia Umowy lub dzień otrzymania Produktu nie jest wliczany do Terminu Odstąpienia od Umowy. Termin Odstąpienia od Umowy zaczyna biec od początku pierwszej godziny pierwszego dnia i kończy się z upływem ostatniej godziny ostatniego dnia Terminu Odstąpienia od Umowy. Jeśli Termin Odstąpienia od Umowy upływa w sobotę, niedzielę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, jest on przedłużany do następnego dnia roboczego.

9.3 WYKONANIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Posiadacz Prawa do Odstąpienia informuje Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy poprzez wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem Terminu do Odstąpienia, wypełnionego formularza dostępnego tutaj (oraz na końcu niniejszych warunków) lub innej jednoznacznej deklaracji woli odstąpienia od umowy, wysłanej pocztą elektroniczną (https://www.maxityre.pl/contact).

Ciężar dowodu wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na Posiadaczu Prawa do Odstąpienia.

9.4 ZWROT PRODUKTU LUB PRODUKTÓW

Posiadacz Prawa do Odstąpienia zwraca lub oddaje produkt lub produkty Sprzedawcy lub osobie wyznaczonej przez niego, bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście (14) dni od dnia przekazania swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje samodzielne odebranie produktu lub produktów.

Posiadacz Prawa do Odstąpienia ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu lub produktów.

Posiadacz Prawa do Odstąpienia od Umowy może samodzielnie zorganizować zwrot Produktu(-ów), pokrywając bezpośrednio związane z tym koszty, lub może poprosić Sprzedawcę, pod warunkiem jego zgody, o pokrycie kosztów tego zwrotu, które zostaną następnie obciążone Posiadacza Prawa do Odstąpienia w wysokości szacowanej na sto dziesięć (110) PLN za artykuł (z zastrzeżeniem potwierdzenia przez przewoźnika).

Odpowiedzialność Posiadacza Prawa do Odstąpienia może być zaangażowana jedynie w przypadku uszczerbku na wartości produktu lub produktów wynikającego z manipulacji innymi niż te niezbędne do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania produktu lub produktów.

6. WARUNKI FINANSOWE

Płatność jest wymagalna natychmiast po złożeniu Zamówienia, które będzie przetwarzane przez Sprzedawcę tylko po otrzymaniu pełnej płatności od Klienta.

W przypadku braku otrzymania płatności Ceny w ciągu trzech (3) dni od walidacji Zamówienia, Klient otrzymuje powiadomienie od Sprzedawcy z wezwaniem do uregulowania Ceny w dodatkowym terminie czterech (4) dni. W przypadku braku płatności, Sprzedawca może anulować Zamówienie, a tym samym rozwiązać Sprzedaż.

Klient może uregulować swoje zamówienie za pomocą następujących środków płatności:

 • karta kredytowa;
 • przelew SEPA (z możliwością automatycznych pobrania dla Profesjonalistów).

Klient ponosi konsekwencje wszelkich błędów wprowadzania danych podczas procedury płatności oraz wszelkich anomalii lub dysfunkcji środków płatności.

Sprzedawca może wymagać od każdego Klienta Profesjonalnego kar za opóźnienie w płatności, wymagalnych dzień po dniu wyznaczonym jako termin płatności. Stopa odsetek za opóźnienie będzie równa stopie procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny w jego najnowszej operacji refinansowania powiększonej o 10 punktów procentowych. Stosowana stopa w pierwszym półroczu danego roku to stopa obowiązująca w dniu 1 stycznia danego roku. Dla drugiego półrocza danego roku jest to stopa obowiązująca w dniu 1 lipca danego roku. Kar za opóźnienie są wymagalne bez konieczności przypomnienia.

Ponadto, każdy Klient Profesjonalny będący w sytuacji opóźnienia w płatności będzie z mocy prawa dłużnikiem Sprzedawcy, kwoty ryczałtowej tytułem kosztów odzyskiwania należności w wysokości czterdziestu euro (40,00 €). Gdy koszty odzyskiwania należności są wyższe niż kwota tej ryczałtowej indemnizacji, Sprzedawca może zażądać dodatkowego odszkodowania, na podstawie uzasadnienia. Jednakże Sprzedawca nie może powoływać się na korzyści z tych odszkodowań, gdy otwarcie procedury ochrony prawnej, restrukturyzacji lub likwidacji sądowej zabrania płatności w terminie należności, która mu się należy.

W przypadku nieudanej inkasacji, dla każdego Klienta Profesjonalnego, klient wyraża zgodę na automatyczne uregulowanie niezapłaconych faktur za pomocą karty kredytowej swojej firmy.

Po każdej płatności, niezależnie od sposobu, Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną.

9.5 ZWROT ŚRODKÓW

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca osobie posiadającej Prawo do Odstąpienia od Umowy wszystkie poniesione kwoty, w tym koszty dostawy, bez nieuzasadnionej zwłoki i najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji osoby posiadającej Prawo do Odstąpienia od Umowy o odstąpieniu.

Niemniej jednak, jeżeli Sprzedawca nie oferuje samodzielnego odbioru Produktu lub Produktów, Sprzedawca może wstrzymać zwrot środków do czasu odzyskania Produktu lub Produktów lub do czasu, gdy osoba posiadająca Prawo do Odstąpienia od Umowy dostarczy dowód wysyłki Produktu lub Produktów, przy czym za datę decydującą przyjmuje się datę, która nastąpi pierwsza.

Sprzedawca dokonuje zwrotu środków przy użyciu tego samego środka płatności, którego użyła osoba posiadająca Prawo do Odstąpienia od Umowy przy pierwotnej transakcji, chyba że osoba posiadająca Prawo do Odstąpienia od Umowy wyraziła wyraźną zgodę na inny środek płatności, i pod warunkiem, że zwrot nie spowoduje dla niej żadnych kosztów.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów, jeśli osoba posiadająca Prawo do Odstąpienia od Umowy wyraźnie wybrała sposób dostawy droższy niż standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

9.6 KONSEKWENCJE

Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy kończy obowiązek Stron do wykonania Umowy na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, lub do jej zawarcia, gdy osoba posiadająca Prawo do Odstąpienia od Umowy złożyła ofertę. Skorzystanie z prawa odstąpienia od głównej Umowy na odległość lub zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa automatycznie kończy wszelkie umowy dodatkowe, bez dodatkowych kosztów dla osoby posiadającej Prawo do Odstąpienia od Umowy poza tymi przewidzianymi w niniejszym artykule.

10. GWARANCJE

Realizacja jakiejkolwiek gwarancji przewidzianej w niniejszym Artykule musi być zażądana poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod następującym adresem URL:

https://www.maxityre.pl/contact

10.1 OSTRZEŻENIE WSTĘPNE

Klient jest zobowiązany upewnić się, że Produkty, które zamawia, są zgodne z zaleceniami producenta jego pojazdu.

Klient jest również zobowiązany przestrzegać zaleceń i rekomendacji producenta w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności pojazdu, w szczególności rozmiaru opon i felg, pompowania i ciśnienia opon, a także warunków montażu i przechowywania opon.

Żadna z gwarancji określonych w niniejszym artykule nie uwzględnia wad wynikających z błędu montażu, ani normalnego zużycia Produktów, ani konsekwencji wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Produktów, ani uszkodzenia Produktów przez zaniedbanie Klienta lub jednego z jego pracowników.

10.2 GWARANCJA ZGODNOŚCI

10.2.1 Zgodność Produktów

Sprzedawca dostarcza Klientowi Konsumentowi Produkty, które spełniają wymagania określone w Artykułach 10.2.2, 10.2.3 i 10.2.4.

10.2.2 Subiektywne kryteria zgodności

Aby Produkty były zgodne z umową Sprzedaży, muszą one w szczególności, w stosownych przypadkach:

 • odpowiadać opisowi, typowi, ilości i jakości oraz prezentować funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i inne cechy, jak przewidziano w umowie Sprzedaży;
 • być przystosowane do specyficznego celu poszukiwanego przez Konsumenta, który ten ostatni przedstawił Sprzedawcy najpóźniej w momencie zawarcia umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował;
 • być dostarczone ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi instrukcjami, w tym instalacyjnymi, jak przewidziano w umowie Sprzedaży; oraz
 • być dostarczone z aktualizacjami, jak przewidziano w umowie Sprzedaży.
10.2.3 Kryteria obiektywne zgodności

(i) Oprócz spełnienia wszystkich wymagań zgodności określonych w umowie, Produkty muszą:

 1. być przystosowane do celów, do których zwykle używane są dobra tego samego rodzaju, biorąc pod uwagę, w razie potrzeby, wszelkie przepisy prawa Unii Europejskiej i krajowego prawa obowiązującego, a także wszelkie istniejące normy techniczne lub, w przypadku braku takich norm technicznych, specyficzne kodeksy postępowania obowiązujące w danym sektorze;
 2. w razie potrzeby, posiadać jakość próbki lub modelu, który Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi tej próbki lub modelu;
 3. w razie potrzeby, być dostarczone z akcesoriami, w tym opakowaniem i instrukcjami instalacji lub innymi instrukcjami, których Konsument może słusznie oczekiwać; oraz
 4. być w ilości i posiadać jakości oraz inne cechy, w tym pod względem trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, normalne dla dóbr tego samego rodzaju i których Konsument może słusznie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktów i uwzględniając wszelkie publiczne oświadczenia dokonane przez Sprzedawcę lub inne osoby znajdujące się wyżej w łańcuchu transakcji lub w imieniu Sprzedawcy lub takich osób, w tym producenta, zwłaszcza w reklamach lub na etykiecie.

(ii) Sprzedawca nie jest związany publicznymi oświadczeniami, o których mowa w (i), punkcie d), jeśli wykaże:

 1. że nie miał i nie mógł rozsądnie mieć świadomości dotyczącej publicznego oświadczenia;
 2. że w momencie zawarcia umowy publiczne oświadczenie zostało sprostowane w taki sam sposób, w jaki zostało złożone, lub w sposób porównywalny; lub
 3. że decyzja o zakupie Produktów nie mogła być wpływana przez publiczne oświadczenie.

(iii) Nie ma wady zgodności w rozumieniu (i), jeśli w momencie zawarcia umowy Sprzedaży Konsument został konkretnie poinformowany, że określona cecha Produktów odbiega od obiektywnych kryteriów zgodności przewidzianych w (i) i że Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował to odstępstwo podczas zawierania umowy Sprzedaży.

10.2.4 Nieprawidłowa instalacja Produktów

Każda niezgodność wynikająca z nieprawidłowej instalacji Produktów uważana jest za niezgodność Produktów, jeśli:

 1. instalacja jest częścią umowy Sprzedaży i została wykonana przez Sprzedawcę lub pod jego odpowiedzialnością; lub
 2. instalacja, która miała być wykonana przez Konsumenta, została przez niego wykonana i nieprawidłowa instalacja jest spowodowana brakami w instrukcjach instalacji dostarczonych przez Sprzedawcę.
10.2.5 Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wszelkie niezgodności zgodności, które istnieją w momencie dostawy Produktu i które pojawiają się w ciągu dwóch (2) lat od tego momentu, bez uszczerbku dla dłuższego terminu przewidzianego przez krajowe prawodawstwo Konsumenta, z którym Konsument jest zachęcany do zapoznania się.

10.2.6 Ciężar dowodu

Każda niezgodność zgodności, która pojawia się w ciągu jednego (1) roku od momentu dostarczenia Produktów, jest domniemana, że istniała w momencie dostawy Produktów, chyba że udowodniono inaczej lub chyba że takie domniemanie jest niezgodne z naturą Produktów lub rodzajem niezgodności zgodności. Wymieniony wyżej termin stosuje się bez uszczerbku dla dłuższego terminu przewidzianego przez krajowe prawodawstwo Konsumenta, z którym Konsument jest zachęcany do zapoznania się.

10.2.7 Powiadomienie

Krajowe prawodawstwo Konsumenta może przewidywać, że aby skorzystać ze swoich praw, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o niezgodności zgodności w określonym terminie od daty, kiedy stwierdził tę niezgodność. Konsument jest zachęcany do zapoznania się ze swoim krajowym prawodawstwem w tym zakresie.

10.2.8 Prawo konsumenta do odwołania się z powodu niezgodności towaru z umową

(i) W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument ma prawo do doprowadzenia Produktów do zgodności z umową, do proporcjonalnego obniżenia ceny lub do rozwiązania Umowy Sprzedaży, na warunkach określonych w niniejszym artykule.

(ii) Aby uzyskać doprowadzenie Produktów do zgodności z umową, Konsument może wybrać między naprawą a wymianą, chyba że wybrany sposób jest niemożliwy lub gdy, w porównaniu z innym sposobem, nałożyłby na Sprzedawcę koszty, które byłyby nieproporcjonalne, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym:

 1. wartość, jaką Produkty miałyby, gdyby nie występowała niezgodność z umową;
 2. znaczenie niezgodności z umową; oraz
 3. możliwość wybrania innego sposobu bez poważnych niedogodności dla Konsumenta.

(iii) Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktów do zgodności z umową, jeśli naprawa i wymiana okazałyby się niemożliwe lub gdyby to nałożyło na niego koszty, które byłyby nieproporcjonalne, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym te wymienione w punkcie (ii), litery a) i b).

(iv) Konsument ma prawo albo do proporcjonalnego obniżenia ceny zgodnie z Artykułem 10.2.8, albo do rozwiązania umowy Sprzedaży zgodnie z artykułem 10.2.9, w każdym z poniższych przypadków:

 1. Sprzedawca nie przeprowadził naprawy lub wymiany lub, w odpowiednich przypadkach, nie przeprowadził naprawy lub wymiany zgodnie z Artykułem 10.2.6, (ii) i (iii), lub Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktów do zgodności z umową zgodnie z punktem (iii) niniejszego artykułu;
 2. niezgodność z umową pojawia się pomimo próby Sprzedawcy doprowadzenia Produktów do zgodności z umową;
 3. niezgodność z umową jest na tyle poważna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub natychmiastowe rozwiązanie umowy Sprzedaży; lub
 4. Sprzedawca oświadczył, lub wynika to wyraźnie z okoliczności, że Sprzedawca nie doprowadzi Produktów do zgodności z umową w rozsądnym terminie lub bez poważnych niedogodności dla Konsumenta.

(v) Konsument nie ma prawa do rozwiązania umowy, jeśli niezgodność z umową jest tylko drobną. Ciężar dowodu co do tego, czy niezgodność z umową jest drobna, czy nie, spoczywa na Sprzedawcy.

(vi) Konsument ma prawo zawiesić płatność pozostałej części ceny lub jej części do czasu, aż Sprzedawca spełni zobowiązania wynikające z gwarancji. Szczególne warunki korzystania z prawa do zawieszenia płatności mogą być przewidziane przez krajowe prawodawstwo Konsumenta, z którym Konsument jest zobowiązany się zapoznać.

(vii) Krajowe prawodawstwo Konsumenta może regulować kwestię, czy i w jakim zakresie fakt, że Konsument przyczynił się do niezgodności z umową, wpływa na jego prawo do środków prawnych. Dlatego Konsument jest zobowiązany zapoznać się z krajowym prawodawstwem w tej kwestii.

10.2.9 Naprawa lub wymiana Produktów

(i) Naprawa lub wymiana jest przeprowadzana:

 1. bez opłat;
 2. w rozsądnym terminie od momentu, gdy Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o niezgodności towaru z umową; oraz
 3. bez poważnych niedogodności dla Konsumenta, biorąc pod uwagę rodzaj Produktów i zamierzony przez Konsumenta sposób ich użytkowania.

(ii) Gdy konieczne jest usunięcie niezgodności towaru z umową poprzez naprawę lub wymianę Produktów, Konsument udostępnia Produkty Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera wymienione Produkty na własny koszt.

(iii) Gdy naprawa wymaga demontażu Produktów, które zostały zainstalowane zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniem przed pojawieniem się niezgodności towaru z umową, lub gdy te Produkty muszą być wymienione, obowiązek naprawy lub wymiany Produktów obejmuje demontaż niezgodnych Produktów i instalację Produktów zastępczych lub naprawionych, lub pokrycie kosztów demontażu i instalacji.

(iv) Konsument nie jest zobowiązany do płacenia za normalne użytkowanie wymienionych Produktów w okresie przed ich wymianą.

10.2.10 Obniżka ceny

Obniżka ceny jest proporcjonalna do różnicy między wartością Produktów otrzymanych przez Konsumenta a wartością, jaką miałyby Produkty, gdyby były zgodne z umową.

10.2.11 Rozwiązanie Umowy Sprzedaży

(i) Konsument wykonuje swoje prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia wyrażającego jego decyzję o skorzystaniu z prawa do rozwiązania umowy sprzedaży.

(ii) Gdy niezgodność z umową dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na mocy umowy sprzedaży i istnieje powód do rozwiązania umowy sprzedaży na podstawie Artykułu 10.2.7, Konsument może skorzystać z prawa do rozwiązania umowy sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Produktów, oraz w odniesieniu do każdego innego Produktu, który nabył jednocześnie z Produktami niezgodnymi z umową, jeśli nie można rozsądnie oczekiwać od Konsumenta, że zaakceptuje zachowanie tylko Produktów zgodnych z umową.

(iii) Gdy Konsument korzysta z prawa do rozwiązania umowy sprzedaży w całości lub, zgodnie z (ii), w odniesieniu do niektórych Produktów dostarczonych na mocy umowy sprzedaży:

 1. Konsument zwraca Produkty Sprzedawcy na koszt tego ostatniego; oraz
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę zapłaconą za Produkty natychmiast po otrzymaniu Produktów lub dowodu ich odesłania dostarczonego przez Konsumenta.

W celu niniejszego paragrafu, krajowe prawodawstwo Konsumenta może przewidywać warunki zwrotu i zwrotu pieniędzy. Dlatego Konsument jest zachęcany do konsultacji z krajowym prawodawstwem w tej kwestii.

10.3 GWARANCJA ZA WADY UKRYTE

Bez uszczerbku dla ustawowej gwarancji zgodności, o której mowa w Artykule 10.2, Klient Konsument może korzystać z krajowych przepisów, które nie regulują specyficznie umów konsumenckich i przewidują specyficzne środki zaradcze dla pewnych rodzajów wad, które nie były widoczne w momencie zawarcia umowy sprzedaży, a mianowicie z krajowych przepisów, które mogą ustalać specyficzne zasady dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady ukryte. Konsument jest zachęcany do zapoznania się z krajowym prawodawstwem w tej kwestii.

Klient Profesjonalny lub Nieprofesjonalny korzystają z ewentualnych gwarancji przewidzianych przez prawo andorskie.

10.4 GWARANCJA HANDLOWA

Sprzedawca proponuje Klientowi, aby w ramach niektórych warunków, dołączyć do swojego Zamówienia gwarancję handlową zwaną "Gwarancja Pneus Plus" poprzez umowę gwarancji handlowej.

Ta gwarancja handlowa stosuje się bez uszczerbku dla prawa Konsumenta do korzystania z ustawowej gwarancji zgodności, o której mowa w Artykule 10.2, lub z krajowych przepisów dotyczących gwarancji za wady ukryte, o których mowa w Artykule 10.3.

W przypadku gdy Profesjonalista lub Nieprofesjonalista przystąpi do gwarancji handlowej, stosuje się ją bez uszczerbku dla prawa Profesjonalisty lub Nieprofesjonalisty do korzystania z ewentualnych gwarancji przewidzianych w prawie andorskim.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ile niewykonanie zobowiązań przez jedną ze Stron nie jest ostateczne, odszkodowania należne są tylko wtedy, gdy Strona dłużna została wcześniej wezwana do wykonania zobowiązań w rozsądnym terminie. Strona dłużna jest zobowiązana, w razie potrzeby, do zapłaty odszkodowania albo z tytułu niewykonania zobowiązania, albo z tytułu opóźnienia w wykonaniu, chyba że udowodni, że wykonanie zostało uniemożliwione przez przypadek Siły Wyższej. Strona dłużna będzie zobowiązana tylko do odszkodowań, które były przewidziane lub które mogły być przewidziane w momencie zawarcia Umowy, chyba że niewykonanie jest wynikiem ciężkiego niedbalstwa lub działania umyślnego. Nawet w przypadku, gdy niewykonanie Umowy jest wynikiem ciężkiego niedbalstwa lub działania umyślnego, odszkodowania obejmują tylko to, co jest bezpośrednim i bezpośrednim skutkiem niewykonania.

12. UBEZPIECZENIE

Sprzedawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności zawodowej wynikającej z jego działalności oraz wynikających z niej szkód na osobie, materialnych i niematerialnych wyrządzonych osobom trzecim przed lub po dostarczeniu produktu lub zakończeniu świadczenia usług budowlanych.

To ubezpieczenie zostało zawarte z firmą AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Francja).

Zakres geograficzny tego ubezpieczenia obejmuje cały świat z wyjątkiem (i) działalności prowadzonej przez placówki lub stałe instalacje znajdujące się poza Francją, Andorą i Monako; (ii) eksportu do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady; (iii) usług lub prac wykonanych przez ubezpieczonego lub na jego rzecz na terytoriach Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady, w tym organizacji targów, wystaw lub ekspozycji.

13. SIŁA WYŻSZA

W przypadku Siły Wyższej powodującej trwałe uniemożliwienie wykonania zobowiązania przez Stronę dłużną, Umowa rozwiązuje się z mocy prawa, a Strony są zwolnione z ich zobowiązań.

W przypadku Siły Wyższej powodującej tymczasowe uniemożliwienie wykonania zobowiązania, wykonanie obowiązku jest zawieszone, chyba że opóźnienie, które by z tego wynikło, uzasadniałoby rozwiązanie Umowy.

Niemożność wykonania zobowiązania umownego przez Stronę zwalnia tę Stronę w odpowiedniej części, gdy wynika ona z przypadku Siły Wyższej i jest ostateczna, chyba że Strona zobowiązała się do jego przejęcia lub została wcześniej wezwana do jego wykonania.

14. DANE OSOBOWE

Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę od Klienta w ramach Sprzedaży podlegają automatycznemu przetwarzaniu, dla którego Sprzedawca sam określa środki i cel i jest w związku z tym odpowiedzialny za to przetwarzanie w rozumieniu artykułu 3.4 andorskiej ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie danych osobowych (dalej "LQPD").

Klient jest zaproszony do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz stroną Cookie Serwisu, aby poznać warunki, w jakich dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Sprzedawcę.

15. DOKUMENTY UMOWNE

Umowa składa się z następujących dokumentów umownych:

 1. niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży;
 2. Zamówienia;
 3. Potwierdzenia Dostawy;
 4. Faktury Sprzedaży.

W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między postanowieniami dwóch dokumentów, postanowienie dokumentu wyższego w hierarchii będzie miało pierwszeństwo (np. Faktura Sprzedaży ma pierwszeństwo nad Potwierdzeniem Dostawy; Potwierdzenie Dostawy ma pierwszeństwo nad Zamówieniem; Zamówienie ma pierwszeństwo nad Ogólnymi Warunkami Sprzedaży).

Żadna adnotacja dokonana przez Klienta, jego pracownika lub przedstawiciela na Potwierdzeniu Dostawy, inna niż jego podpis, nie będzie uważana za umowną, jeśli nie zostanie zaakceptowana przez Sprzedawcę.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty umowne stanowią całość zobowiązań istniejących między Stronami. Te dokumenty umowne zastępują i unieważniają wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne zobowiązania dotyczące Sprzedaży.

Strony uzgodniły, że poniosą ryzyko wszelkich nieprzewidywalnych zmian okoliczności, które uczyniłyby wykonanie zobowiązań każdej ze Stron na mocy Umowy zbyt kosztownym.

16. TYTUŁY

Tytuły użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży są dostarczane wyłącznie dla wygody i nie powinny przyczyniać się do wpływania na znaczenie lub strukturę postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży.

W przypadku trudności z interpretacją pomiędzy jakimkolwiek z tytułów umieszczonych na początku klauzul, a jakąkolwiek z klauzul, tytuły zostaną uznane za nieistniejące.

17. WAŻNOŚĆ

Jeżeli jedno lub więcej postanowień Ogólnych warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne, niezapisane lub niewykonalne na mocy prawa, regulaminu lub w wyniku ostatecznej decyzji właściwego organu sądowego, to takie postanowienie lub postanowienia powinny być uznane za oddzielne od Ogólnych warunków sprzedaży. Pozostałe postanowienia Ogólnych warunków sprzedaży będą uznane za ważne i pozostaną w mocy, chyba że jedna ze Stron wykaże, że anulowane postanowienie lub postanowienia miały zasadnicze i decydujące znaczenie, bez których nie zawarłaby umowy.

18. TOLERANCJE

Fakt, że jedna ze Stron nie skorzysta z prawa do zarzutu niewykonania przez drugą Stronę jakiegokolwiek z jej zobowiązań wynikających z Umowy, nie może być interpretowany jako rezygnacja z wykonania zobowiązania w kwestii w przypadku braku przedawnienia.

19. REKLAMACJA

W przypadku reklamacji Klient jest proszony o kontakt ze Sprzedawcą za pomocą formularza dostępnego tutaj.

W ramach każdej reklamacji Klient jest proszony o podanie numeru swojego Zamówienia.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na każdą reklamację w możliwie najkrótszym czasie.

Możliwość złożenia reklamacji przez Klienta nie narusza prawa do skorzystania z prawa do zwrócenia się do mediatora konsumenckiego na warunkach określonych w Artykule 21 lub do właściwego sądu.

20. MEDIACJA

Zgodnie z artykułem 14.1 Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r., informujemy o możliwości skorzystania z platformy ODR (Online Dispute Resolution - Résolution des Litiges en Ligne) udostępnionej przez Komisję Europejską, dostępnej pod następującym adresem: Résolution des Litiges en Ligne.

21. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Relacje umowne pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Konsumentem znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej są regulowane przez prawo państwa członkowskiego, na którego terytorium ten ostatni jest ustanowiony, w zakresie jego ochrony w ramach prawa konsumenckiego danego państwa członkowskiego.

Dane dotyczące Zamówienia są przetwarzane komputerowo przez maltański zakład Sprzedawcy, w związku z czym maltańskie prawo znajdzie zastosowanie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W przypadku wszelkich innych kwestii nieuregulowanych dwoma powyższymi postanowieniami, pomocniczo zastosowanie znajdzie prawo andorskie.