Ogólne warunki sprzedaży

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa andorskiego o kapitale 1 000 000 euro wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek (RCS) w Andorze pod numerem 16339 z siedzibą pod adresem C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Księstwo Andory) (zwana dalej "Sprzedającym") za główny przedmiot działalności ma sprzedaż opon i produktów powiązanych za pośrednictwem strony internetowej MAXI TYRE dostępnej pod adresem maxityre.pl.

1. DEFINICJE

 • OWS – skrót oznacza ogólne warunki sprzedaży stosowane przez Sprzedającego.
 • Klient – każda osoba prawna wchodząca na Stronę w celu złożenia Zamówienia.
 • Zamówienie – produkt lub produkty zamówione przez Klienta w każdych okolicznościach zakupu na Stronie.
 • Strona – strona internetowa Sprzedającego dostępna pod adresem URL www.maxityre.pl.
 • Sprzedający – osoba określona we Wstępie.
 • Sprzedaż – czynność prawna zawarta między Sprzedającym a Klientem, w której Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Zamówienia, a Klient – do zapłaty Ceny.

2. CEL I AKCEPTACJA

Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do transakcji Sprzedaży zawartych na Stronie Sprzedającego i określają relacje między Sprzedającym a Klientem w odniesieniu do każdego Zamówienia.

Zatwierdzenie każdego Zamówienia przez Klienta wymaga wcześniejszej bezwarunkowej akceptacji bez zastrzeżeń i w całości warunków i zasad OWS obowiązujących na Stronie. Akceptację wyraża się przez zaznaczenie kliknięciem myszki okienka znajdującego się po lewej stronie stwierdzenia "Przeczytałem i zaakceptowałem bez zastrzeżeń wszystkie ogólne warunki sprzedaży mające zastosowanie do mojego zamówienia". OWS są dostępne na Stronie internetowej i przekazane Klientowi na trwałym nośniku jako załącznik potwierdzenia odbioru.

Umowę uznaje się za zawartą między stronami od chwili wystawienia potwierdzenia odbioru przez Sprzedającego.

3. CENA

Każda oferta produktu jest opatrzona ceną jednostkową wyrażoną w euro i zawiera wszystkie podatki (brutto).

Zgodnie z powyższym art. 14 wszystkie Zamówienia podlegają regulacjom ustawowym Księstwa Andory i są uznawane za transakcje zrealizowane na terytorium siedziby Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdej chwili. Klient jest poinformowany, że ceny ofert produktów mogą się zmieniać kilka razy dziennie i są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Cenami zastosowanymi do Zamówienia są ceny wyświetlone na Stronie w momencie ostatecznego zatwierdzenia Zamówienia w rozumieniu art. 5.4.

W ramach pewnych ofert produktów Sprzedający podaje cenę wynikającą z tabeli dostawcy, która została podana przez partnerów i wskazuje procentową różnicę między ceną Sprzedającego. Sprzedający nie gwarantuje w żaden sposób poprawności ceny wynikającej z tabeli dostawcy i do Klienta należy sprawdzenie we własnym zakresie tych informacji.

W skład całkowitej ceny Zamówienia wchodzi:

 1. Całkowita kwota cen za produkty wybrane przez Klienta;
 2. ewentualny koszt dostawy (chyba że jest objęty warunkową ofertą).

4. PRODUKTY

Zasadnicze cechy charakterystyczne i ceny produktów są podane przy każdej ofercie produktu opublikowanej na Stronie. Te elementy stanowią informacje umowne z zastrzeżeniem dostępności w magazynie danych produktów. Wszelkie inne informacje (w tym zdjęcia) nie stanowią oferty.

5. ZAMÓWIENIE

5.1. Dostęp do Strony

Publiczna Strona internetowa jest dostępna dla każdego gościa przez cały roku, 7 dni w tygodniu, przez całą dobę z zastrzeżeniem przerw w dostępie koniecznych do przeprowadzenia prac technicznych, utrzymania i aktualizacji, a także awarii technicznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie dostępu lub przerwę w dostępie do Strony, a Klient jednoznacznie i całkowicie rezygnuje z jakichkolwiek żądań odszkodowawczych z tego tytułu.

5.2. Wybór Produktu lub Produktów

Klient uznaje i akceptuje, że wyszukiwanie i wybór produktu (produktów) przez Klienta odbywa się na jego całkowitą odpowiedzialność.

Sprzedający stosuje TecDoc Catologue i API producentów do identyfikowania pojazdów i odpowiednich części zamiennych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne niezgodności tych informacji. Jeśli część zamienna okaże się nieodpowiednia do pojazdu, Klient może skorzystać ze swojego prawa do zwrotu zgodnie z punktem 9 i otrzymać zwrot ceny. Klient ponosi koszty zwrotu.

5.3. Utworzenie i używanie konta klienta

W celu sfinalizowania Zamówienia Klient musi utworzyć własne konto (jeśli nie zostało utworzone podczas poprzedniego Zamówienia) przez podanie koniecznych informacji. Klient zobowiązuje się do przekazania prawdziwych i szczerych informacji oraz do informowania Sprzedającego o wszelkich zmianach tych informacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w podanych informacjach ani za skutki, które mogą z tego wynikać, takie jak opóźnienia czy błędy w dostawie. Wobec tego koszty poniesione za ponowne wysłanie Zamówienia będą w całości obciążały Klienta.

Sprzedający zastrzega sobie prawo niezwłocznego zablokowania bez odszkodowania konta każdego Klienta w przypadku naruszenia niniejszych warunków ogólnych i podstępnego lub nielegalnego używania konta przez Klienta, lub strony trzecie.

Sprzedający podejmie decyzję o całkowitym usunięciu Klienta z platformy Maxi Tyre w poniższych sytuacjach:

 1. sprzedaż bezpośrednia przez hurtowników lub producentów klientom, do których kontakt uzyskali za pośrednictwem Strony;
 2. nieuregulowanie płatności w ciągu piętnastu (15) dni;
 3. przekazanie swojego konta innemu użytkownikowi bez uzyskania wcześniejszej zgody;
 4. prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Strony w sposób nieuczciwy przez Klienta, w szczególności przez sprzedaż bezpośrednią klientom pozyskanym za pośrednictwem Strony.

Klient może dezaktywować swoje konto przez poinformowania Sprzedającego o swojej decyzji w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres support@maxityre.pl. Sprzedający dezaktywuje konto w ciągu maksymalnie siedemdziesięciu dwóch (72) godzin liczonych od otrzymania tej wiadomości.

5.4. Zatwierdzenie zamówienia

Po zatwierdzeniu koszyka, utworzeniu konta, podaniu adresu dostawy, wybraniu i zatwierdzeniu płatności Klient musi ostatecznie zatwierdzić zamówienie przez kliknięcie w zamówieniu komunikatu "Ostateczne zatwierdzenie zamówienia".

5.5. Anulowanie zamówienia

Po ostatecznym zatwierdzeniu Zamówienia Klient ma możliwość zażądania anulowania Zamówienia, o ile produkty z Zamówienia nie zostały jeszcze przekazane przewoźnikowi.

Aby zażądać anulowania Zamówienia, Klient musi wysłać wiadomość elektroniczną na adres support@maxityre.pl, w temacie wpisując "PILNE. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA". W treści wiadomości należy podać numer Zamówienia i ewentualnie wybrane produkty, jeśli anulowanie dotyczy tylko niektórych z nich. Po przyjęciu anulowania Zamówienia przez Sprzedającego Klient otrzyma zwrot pieniędzy w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych liczonych od dnia potwierdzającej wiadomości e-mail od Sprzedającego z użyciem takiego samego sposobu płatności, jaki zastosował Klient przy składaniu Zamówienia.

6. WARUNKI FINANSOWE

Płatność jest wymagalna natychmiast po złożeniu Zamówienia. Klient może uregulować płatność za pomocą następujących środków płatności:

 • karta bankowa z terminem przetwarzania wynoszącym jeden (1) dzień;
 • przelew bankowy z terminem przetwarzania wynoszącym siedem (7) dni;

Klient zgadza się na automatyczne pobranie kwoty zamówień przez wszystkie środki płatności dostępne na koncie.

W razie opóźnienia płatności przez firmy do każdej kwoty niezapłaconej w wymaganym terminie oprócz odsetek za opóźnienie będzie doliczana dodatkowa kwota ryczałtowa w wysokości 40 euro z tytułu kosztów windykacji. Odsetki za zwłokę są obliczane od terminu płatności z zastosowaniem stawki EBC powiększonej o 10 punktów bez wcześniejszego wezwania.

Niezależnie od użytego środka płatności po uregulowaniu płatności Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Płatność kartą bankową:

Sprzedający akceptuje płatności wyłącznie kartami bankowymi Visa, Mastercard lub Maestro.

Bezpieczna płatność on-line kartą bankową jest realizowana przez dostawcę usług płatniczych.

Wszystkie etapy płatności kartami bankowymi podlegaj systemowi płatności HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, które są w pełni szyfrowane i zabezpieczone. Zastosowano protokół SSL dla bankowości elektronicznej (protokół 3D secure).

To znaczy, że informacje związane z zamówieniem i numer karty bankowej nie przedostają się do Internetu bez szyfrowania. Numer karty bankowej nie jest drukowany w żadnej formie papierowej, na fakturze, potwierdzeniu czy innym wykazie.

Sprzedający nie zna numerów kart. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT nie przechowuje numerów karty po przekazaniu transakcji płatności do banku przedsiębiorcy. W ten sposób nikt nie ma dostępu ani w formie cyfrowej, ani drukowanej do danych kart bankowych kupujących. Ryzyko przechwycenia numeru karty bankowej podczas zakupów na Stronie internetowej Sprzedającego wyposażonej w HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT jest praktycznie zerowe.

Firmy mogą także używać systemu automatycznego pobierania płatności GoCardless (gocardless.com) wybranego przez Sprzedającego. Jest to system całkowicie szyfrowany.

Klient uznaje i akceptuje bez zastrzeżeń, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu problemów bezpieczeństwa wyżej wymienionych systemów płatności, za które odpowiadają wyłącznie ich dostawcy.

Przy płatności kartą bankową transakcja jest wykonywana od razu w momencie wykonywania płatności przez Klienta. Zobowiązanie do płatności kartą jest nieodwracalne. Przez podanie swoich informacji bankowych w momencie Sprzedaży Klient upoważnia Sprzedającego do obciążenia swojej karty kwotą odpowiadającą wskazanej cenie. Klient potwierdza, że jest właścicielem obciążanej karty i ma prawo do jej używania. W razie błędu lub braku możliwości obciążenia karty zamówienie jest natychmiast anulowane.

Działania związane z umową sprzedaży na odległość są prowadzone przez AD TYRES INTERNATIONAL EU z siedzibą pod adresem Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA – numer rejestracji spółki OC 1277.

7. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Produkty z Zamówienia są wyłączną i całkowitą własnością Sprzedającego aż do momentu otrzymania przez niego pełnej płatności ceny przez Klienta.

Jednak ryzyko związane z produktami Zamówienia są przenoszone na Klienta lub jego reprezentanta od momentu oddania ich do dyspozycji niezależnie od zastrzeżenia prawa własności. Oddanie do dyspozycji odpowiada dacie dostawy.

8. DOSTAWA

8.1. Koszty dostawy

Dostawa jest bezpłatna dla Klienta przy zakupie dwóch (2) takich samych produktów.

8.2. Termin dostawy

Klient uznaje i akceptuje bez zastrzeżeń, że terminy podane ewentualnie na Stronie nie stanowią w żaden sposób zobowiązania Sprzedającego wobec Klienta.

8.3. Problemy z dostarczonymi produktami

Zgodnie z powyższym art. 7 ryzyko utraty i uszkodzenia produktów będących przedmiotem Zamówienia są przenoszone na Klienta od momentu, gdy on lub jego przełożony albo przedstawiciel przejmą je w posiadanie po podpisaniu zlecenia dostawy.

Klient, jego przełożony lub przedstawiciel muszą w momencie dostawy zgłosić przewoźnikowi wszelkie zastrzeżenia dotyczące produktów. Te zastrzeżenia muszą być obowiązkowo wyraźnie i precyzyjnie wymienione w zleceniu dostawy, aby mogły być uwzględnione przez strony.

Jeśli produkty będące przedmiotem Zamówienia nie są zgodne z zamówieniem lub jeśli otrzymana paczka jest w złym stanie, Klient może odmówić przyjęcia dostawy. Następnie musi o tym bez zwłoki powiadomić Sprzedającego, kontaktując się z działem obsługi klienta przez system czatu. Klient musi odesłać Sprzedającemu niezgodne produkty zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Sprzedającego w odniesieniu do warunków zwrotów. Koszty zwrotu związane z tymi warunkami będą zwrócone Klientowi.

Klient uznaje i akceptuje, że Sprzedający nie przyjmie żadnego produktu już zamontowanego lub wykorzystanego do jazdy.

8.4. Zlecenie dostawy

Przewoźnik przekazuje Klientowi zlecenie dostawy do podpisu. Klient uznaje i akceptuje, że podpis złożony przez niego, jego przełożonego lub przedstawiciela na zleceniu dostawy stanowi niepodważalny dowód daty dostawy danych produktów.

8.5. Warunki szczególne dostawy na adres podany przez Klienta

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Zamówienia na adres dostawy podany przez Klienta w momencie składania Zamówienia. W tym celu Klient zobowiązuje się do przekazania Sprzedającemu istniejącego, pełnego i dokładnego adresu miejsca, w którym dostawa Zamówienia może być zrealizowana i jest dozwolona. Klient zapewnia Sprzedającemu, że na miejscu będzie obecny on lub jego przełożony, lub przedstawiciel upoważniony do odbioru Zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie. W razie zwrotu z powodu błędnego adresu kosztami zwrotu będzie obciążony wyłącznie Klient.

Jeśli Klient jest nieobecny podczas dostawy, powinien skontaktować się z przewoźnikiem odpowiedzialnym za dostawę Zamówienia, aby umówić się na nowy termin dostawy lub odbiór w najbliższym magazynie. W przeciwnym razie paczki będą wysłane z powrotem do magazynów Sprzedającego. Koszty zwrotu ponosi wyłącznie Klient i będą one odliczone od kwoty zwracanej za Zamówienie.

9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma czternaście (14) dni kalendarzowych liczonych od daty dostarczenia na skorzystanie ze swojego prawa do odstąpienia bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji ani ponoszenia kosztów innych niż te, o których mowa w niniejszym artykule.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient informuje Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu przez interfejs czatu na swoim koncie klienta. Po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy na wyżej wymienionych warunkach Klient jest zobowiązany do zwrócenia Zamówienia lub produktów wybranych do zwrotu w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od zgłoszenia swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Sprzedający zwraca klientowi całość ceny w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych liczonych od faktycznego zwrotu Zamówienia lub wybranych produktów.

Produkty z Zamówienia muszą być zwrócone w oryginalnych opakowaniach, nie mogą być zamontowane, używane lub uszkodzone. W przeciwnym razie Sprzedający nie dokona żadnego zwrotu wobec Klienta, który może być ewentualnie obciążony kosztami wyżej wymienionego zwrotu.

10. OGRANICZENIE I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Sprzedający ponosi skutki finansowe jedynie za szkody bezpośrednie i przewidywalne poniesione przez Klienta z oczywistej winy Sprzedającego na warunkach i w granicach określonych niżej.

Sprzedający nie może być w żaden sposób odpowiedzialny za skutki finansowe wynikające ze szkód pośrednich lub nieprzewidywalnych, jak również za utratę zysków, szkodę handlową, utratę obrotów czy zysków, utratę klienteli, utratę okazji, koszt uzyskania produktu itd. przy czym ta lista nie jest wyczerpująca.

Określa się także, że odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta nie może przekraczać wysokości wszystkich kwot faktycznie wypłaconych przez klienta z tytułu danej Sprzedaży.

Klient może pociągnąć Sprzedającego do odpowiedzialności z powodu uchybienia z tytułu Umowy tylko w terminie roku liczonego od momentu powstania tego uchybienia.

11. SIŁA WYŻSZA

Obowiązki Sprzedającego będą automatycznie zawieszone w sytuacji wystąpienia siły wyższej, która oznacza zdarzenie niepodlegające kontroli Sprzedającego; którego nie dało się racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umowy; którego skutków nie dało się uniknąć przez zastosowanie odpowiednich środków; które uniemożliwia Sprzedającemu dopełnienie zobowiązania.

Strony umawiają się, że nie można pociągać Sprzedającego do odpowiedzialności w przypadku niedopełnienia obowiązków w wyniku wystąpienia siły wyższej i w takim przypadku nie należy się żadne odszkodowanie ani kara. Jeśli działanie siły wyższej przekracza czas dwóch (2) miesięcy, każda strona ma możliwość rozwiązania umowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

12. DANE OSOBOWE

Klient deklaruje, że zapoznał się z zasadami poufności on-line na Stronie i je akceptuje.

13. DOKUMENTY UMOWNE

Umowa składa się z następujących dokumentów umownych:

 1. niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (OWS);
 2. formularz zamówienia;
 3. zlecenie dostawy.

W razie sprzeczności lub różnic w postanowieniach między dwoma dokumentami ważniejsze są postanowienia dokumentu o większym znaczeniu (np. zlecenie dostawy jest ważniejsze od formularza zamówienia, a formularz zamówienia jest ważniejszy od OWS).

Żaden dopisek, poza podpisem, naniesiony przez Klienta, jego przełożonego lub przedstawiciela na zleceniu dostawy nie będzie uznawany za umowny, chyba że zaakceptuje go Sprzedający.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty umowne stanowią integralną część zobowiązań istniejących między stronami. Te dokumenty umowne zastępują i anulują wszelkie wcześniejsze zobowiązania ustne lub pisemne dotyczące Sprzedaży.

14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO

Stosunki umowne między Sprzedającym a Klientem-Konsumentem mającym swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej są regulowane przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę Klient, w zakresie ochrony z tytułu prawa konsumenckiego danego państwa członkowskiego.

W odniesieniu do danych dotyczących Zamówienia przetwarzanego informatycznie przez maltański oddział Sprzedającego zastosowanie ma prawo maltańskie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do wszelkich innych kwestii nieodnoszących się do dwóch powyższych postanowień dodatkowo zastosowanie będzie miało ustawodawstwo andorskie.